ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

รัฐบาล โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการบูรณาการ หน่วยงานที่เกียวข้อง ภายใต้ชื่อ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึง หน่วยราชการอื่นและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหา ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม” ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อดูแลคนทุกช่วงวัย

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 0000447491